طراحی اولیه صفحه کیلومتر دیجیتال

style

speedometer-v0.0 on

با توجه به پیشرفت خودروهای امروزی و استفاده از تکنولوژی های جدید و امروزی بهره گیری از صفحه کیلومتر های دیجیتالی یکی از مزیت های قابل تامل در این وسایل نقلیه به شمار میرود. از ویژگی های اصلی این نوع صفحه کیلومتر می توان به انعطاف پذیری بالای آن ها و نمایش اخطار ها با صورت متن بجای چراغ های اخطاری و استفاده از دوربین های مختلف دید در روز و شب اشاره کرد.

در زیر طرح اولیه ای از این نوع صفحه کیلومتر را مشاهده می کنید که توسط بنده طراحی گردیده و در صورت فراهم شدن وقت کافی با صرف زمان کافی تکمیل گردیده و به طرح ابتدایی به طرح نهایی و پس از برنامه نویسی به نمونه  ی اولیه و در نهایت به نمونه اولیه و تولید انبوه خواهد رسید.

طرح اولیه در زمان باز بودن سوئیچ

طرح اولیه در زمان روشن بودن خودرو و استفاده از دوربین دنده عقب